Strona główna - KONFERENCJA W LUBLINIE

KONFERENCJA W LUBLINIE

Planowana konferencja ma być diagnozą i jednocześnie charakterystyką funkcjonowania szeroko rozumianego sacrum
w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Zadaniem szczegółowym będzie przedstawienie sposobów funkcjonowania różnych form religijności ludowej w narodowej i ludowej tradycji oraz analityczna refleksja nad wykorzystaniem do różnych celów, nie tylko religijnych, kategorii sacrum w kulturze współczesnej – masowej i popularnej. Chcemy, aby konferencja stała się także inspiracją do pogłębionych badań nad współczesnym stanem obecności sacrum w kulturze. Jest to o tyle ważne, że problematyka ta stała się istotnym tematem współczesnego dyskursu kulturowego.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zagadnieniem sacrum interesują się przecież nie tylko religioznawcy i teolodzy, ale także etnolodzy, socjolodzy, folkloryści, językoznawcy, politolodzy, literaturoznawcy itp.

Kategoria sacrum jest jednym z podstawowych wyróżników rzeczywistości kulturowej. Jak podpowiada M. Eliade, „doskonale świecka egzystencja nie istnieje. […] nawet zdesakralizowana egzystencja wykazuje jeszcze ślady religijnego wartościowania świata”. Jest to zatem kategoria silnie zaksjologizowana, co szczególnie wyraźnie ujawnia się w opozycji do profanum. Sacrum odnosi się nie tylko do tego, co „święte”, ale także i do tego, co „skalane”. Ta wieloznaczność implikuje różne wielości form i rytuałów włączania poszczególnych rzeczy w sferę sacrum. Warunkuje również zróżnicowaną paletę sposobów eksponowania postaw człowieka wobec sacrum. Różne kultury mają też swoje specyficzne eksponenty sakralności. Kulturę tradycyjną dodatkowo wyróżnia specyficzny typ pobożności, zwanej pobożnością ludową. Jednakże formy eksponentów i formy wyrażania pobożności zmieniają się w czasie. Elementy tradycyjnie wiązane z sacrum współcześnie są również wpisane w realizację innych funkcji: społecznych, kulturowych, politycznych, marketingowych itp.

W trakcie konferencji chcielibyśmy skonfrontować tradycyjne i współczesne doświadczanie sacrum w kulturze polskiej,
a także niektórych krajów słowiańskich.

 

Przewidywane przykładowe bloki tematyczne konferencji:

1)         Pojęcie sacrum w kulturze;

2)         Tradycyjna pobożność – dawna i współczesna;

3)         Kulturowe eksponenty sacrum w tradycji i w popkulturze;

4)         Maryjność w kulturze polskiej – tradycja i współczesność;

5)         Religijno-kulturowe funkcje sanktuariów;

6)         Sacrum w kontekście marketingowym;

7)         Sacrum w różnych religiach;

 

Abstrakty wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 15 maja 2014 r. na adres:

mariolate@wp.pl

lub      

Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 4, 20-031 Lublin

sekretarz naukowy konferencji dr hab. prof. UMCS Jan Adamowski

sekretariat organizacyjny konferencji dr Mariola Tymochowicz

mgr Katarzyna Kraczoń

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66